03-Aralık-2020 - Perşembe

Başkan Ak­ta­şoğ­lu’ndan Ama­tör Evi Müj­de­si

2008’den bu yana Ama­tör fut­bo­l ka­mu­oyun­da gün­dem ko­nu­su olan ama­tör evi pro­je­si, ni­ha­yet hayat bu­lu­yor.

23-10-2020 17:23

Önce Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Federasyonu eski baş­ka­nı rah­met­li Ba­hat­tin Can­bey­li son­ra­sın­da ise yeni baş­kan Meh­met Ak­ta­şoğ­lu’nun ça­ba­la­rı so­nun­da sonuç verdi; Proje iha­le­ye çı­ka­cak.

Şan­lı­ur­fa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si eski Baş­ka­nı Nihat Çift­çi dö­ne­min­de Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (ASKF) ta­ra­fın­dan gün­de­me ge­ti­ri­len fakat ya­şa­nan öde­nek prob­le­min­den do­la­yı as­kı­ya alı­nan ama­tör evi pro­je­si ha­ya­li ger­çek olu­yor. Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan gün­de­me gelen ama­tör evi pro­je­si için pro­to­kol­ler im­za­lan­dı. Ama­tör evi­nin Şan­lı­ur­fa fut­bol ka­mu­oyu için öne­mi­ni vur­gu­la­yan Ama­tör Spor ku­lüp­le­ri fe­de­ras­yo­nu baş­ka­nı Meh­met Ak­ta­şoğ­lu, pro­je­nin onay­lan­dı­ğı­nı ve ça­lış­ma­la­rın start ala­ca­ğı­nı müj­de­le­di.

Rah­metli Baş­kan Çok İstemişti

2008’de Ko­ca­eli’ndeki Ama­tör evi­nin açı­lı­şı­na ka­tı­lan ve açı­lış tö­re­nin­den sonra pro­je­ye dair duy­du­ğu hay­ran­lı­ğı­nın be­ra­be­rin­de Şan­lı­ur­fa’ya da bir ama­tör evi ka­zan­dır­ma plan­la­rı­na giren Şan­lı­ur­fa Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri eski baş­ka­nı Ba­hat­tin Can­bey­li, Şan­lı­ur­fa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye’siyle çok defa te­mas­la­ra girse de şart­la­rın el ver­me­me­sin­den do­la­yı bir türlü ya­pı­mı onay­lan­ma­mış­tı. 2017’de ya­şa­mı­nı yi­ti­ren eski baş­ka­nın ha­yal­le­ri­ni süs­le­yip de ye­ter­siz im­kân­lar­dan do­la­yı ha­ya­ta ge­çi­re­me­di­ği Ama­tör Evi pro­je­si is­te­ği, 2017’den bu yana Ama­tör Spor ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu’nun baş­kan­lık gö­re­vi­ni üst­le­nen Meh­met Ak­ta­şoğ­lu’nun te­mas­la­rı so­nu­cun­da Şan­lı­ur­fa fut­bo­lu­na ka­zan­dı­rı­lı­yor.

Eski baş­kan rah­met­li Ba­hat­tin Can­bey­li’nin ha­ya­li­ni ger­çek­leş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan ASKF Baş­ka­nı Ak­ta­şoğ­lu, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da sü­re­ci şöyle özet­le­di; “Ama­tör evi ilk ola­rak Rah­met­li Baş­ka­nı­mız Ba­hat­tin Can­bey­li 2008 yı­lın­da Ko­ca­eli’ndeki Ama­tör Evi’nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dı­ğın­da Şan­lı­ur­fa’ya dön­dük­ten sonra hep hayal et­miş­tik bu ama­tör evini nasıl ya­pa­rız? diye. O za­man­ki im­kân­lar el ver­me­di yani uğ­raş­tık yerle ala­ka­lı so­run­lar ya­şa­dık hatta bir yer bul­duk. MENBİÇ vak­fı­na ait ol­du­ğu için her­han­gi bir işlem ya­pı­la­ma­mış­tı. 2017 yı­lın­da ben baş­kan ol­duk­tan sonra rah­met­li baş­kan­dan sonra 2017 yı­lın­da bu işin pe­şi­ne düş­tük ve 2018 yı­lı­nın 10. ayın­da genç­lik spor genel mü­dür­lü­ğün­de 11 Nisan sta­dı­nın içe­ri­sin­de 1200 met­re­yi tah­si­si­ni yap­tık bu defa pro­je­yi ve bunun ma­li­ye­ti­nin kim kar­şı­la­ya­cak diye uğ­raş­tık o zaman eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Nihat Çift­çi ile pro­je­si­ni çiz­dir­dik ve 1 Mart’ta Nihat Çift­çi ile pro­to­kol im­za­la­dık görev de­ği­şik­li­ği oldu. Yeni Baş­ka­nı­mız Sayın Zey­nel Abi­din Be­yaz­gül gö­re­ve baş­la­dık­tan sonra gö­rüş­tük o zaman be­le­di­ye­nin büt­çe­ye el ver­me­di­ği şu an im­kan­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı bize beyan et­ti­ler bizde bek­le­dik.”

Talimat­lar Verildi; Ça­lış­ma­lar Baş­lı­yor

2008’den bu yana ya­pı­mı için uzun uğ­raş­lar ve­ri­len Ama­tör Evi pro­je­sin­de sonuç alın­dı. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Zey­nel Abi­din Be­yaz­gül ile ASKF Baş­ka­nı Meh­met Ak­ta­şoğ­lu’nun ger­çek­leş­tir­di­ği gö­rüş­me­de ama­tör evi pro­je­si­nin ya­pı­mı kabul edil­di. Baş­kan Be­yaz­gül ta­ra­fın­dan ya­pı­mı için ge­rek­li ta­li­mat­la­rın ve­ril­di­ği ama­tör evi pro­je­si­nin ek­sik­lik­le­ri gi­de­ri­lip iha­le­ye su­nu­la­ca­ğı­nı du­yu­ran ASKF Baş­ka­nı Meh­met Ak­ta­şoğ­lu, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­nın de­va­mın­da, “Ni­ha­yet geçen hafta Zey­nel baş­kan­la yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me ile Baş­kan Be­yaz­gül, ETÜT ve Proje Daire Baş­ka­nı Sayın Raşit De­de­oğ­lu’na ta­li­mat verdi, Ama­tör evi­nin ihale iş­le­mi­ni baş­lat­tı. 21 Ekim’de Raşit De­de­oğ­lu ile gö­rüş­tüm ama­tör evi­nin ya­pı­mıy­la il­gi­li ola­rak. Pro­je­de­ki ek­sik­le­ri ta­mam­la­yıp ihale iş­le­mi aşa­ma­sı­na gelip iha­le­si çı­ka­cak, Şan­lı­ur­fa’mıza ha­yır­lı olsun.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

Taban Birlikleri Aynı Çatı Al­tın­da Ola­cak

Ga­ze­te­miz mu­ha­bir­le­rin­den Eşref Doğan’a Ama­tör evi­nin ama­tör fut­bo­lu­na ka­zan­dı­rıl­ma sü­re­ci­ni an­la­tan açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Ak­ta­şoğ­lu, açık­la­ma­la­rı­nın son bö­lü­mün­de ama­tör evi pro­je­si hak­kın­da bil­gi­ler de ve­rir­ken ko­nuş­ma­sı­nı “Ama­tör evi den­di­ği zaman akla ne ge­li­yor? taban bir­lik­le­ri­nin de bir­lik­te ol­du­ğu bu­ra­da tüm fe­de­ras­yo­nun­da bir­lik­te saha ko­mi­ser­le­ri­nin, il tem­sil­ci­si­nin, di­sip­lin ku­ru­lu­nun, il ter­tip ku­ru­lu ve fe­de­ras­yo­nu­mu­zun bir arada ol­du­ğu bir top­lum. Bu­ra­da hakem bir­li­ği­nin de bi­zim­le ola­cak yani kulüp baş­ka­nı­mı­zın gel­di­ği zaman bütün taban bir­lik­le­ri aynı çatı al­tın­da yan yana du­ra­cak­tır. Pro­je­ye göre 2. Katta da 100 ki­şi­lik bir top­lan­tı sa­lo­nu ya­pı­mı var. Top­lan­tı sa­lo­nun­da ne ola­cak? Ha­kem­le­ri­miz se­mi­ner gö­recek, spor­cu­la­rı­mız orada yeni ku­ral­lar­la il­gi­li se­mi­ner din­le­yecek ve Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğüy­le ve İŞ-KUR’la iş bir­li­ği yapıp mes­le­ki kurs­lar ve­ri­lecek onun için Şan­lı­ur­fa’mızın genç­li­ği­ne, ama­tör spor ku­lüp­le­ri­ne ha­yır­lı uğur­lu olsun. Bu pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si adına büyük emek­le­ri olan Şan­lı­ur­fa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Zey­nel Abi­din Be­yaz­gül ve Genel Sek­re­ter Mah­mut Kı­rık­çı beye şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.” ifa­de­le­riy­le son­lan­dır­dı.

İbrahim COŞKUNER              

YORUM YAZ
BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan
Şanlıurfa Haberleri, Güncel Haber sitesi, Urfadasın sorumlu değildir.