Vali Şıldak, yayımladığı genelgede ” Kurumların doğrudan temin yöntemini çok sık kullandıkları yönünde bilgiler ulaşmakta olup ihalelerde tercih edilecek birinci yöntem, Açık İhale usulüdür. Kanun yararının zaruri kıldığı istisnai durumlar hariç diğer yöntemler kullanılmayacaktır.

 Mevzuat izin vermiş olsa dahi, zaruri durumlar müstesna doğrudan temin yöntemi ilk tercih olarak uygulanmamalıdır. Kanunun belirlediği %10’luk sınır, işin kalemler, adet ve gruplara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemi tercih edilmeyecektir.

 Kurum amirleri, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin gerekli dikkat ve özeni göstermeleri, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde işlemleri birebir takip ve kontrol etmeleri, mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim” dedi.

Vali Hasan Şıldak, genelge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi: “

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5’nci maddesi ile İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

        Kanunun 18’nci maddesi ile ihale usulleri belirlenmiş olup, Bunlar;

Urfa Tarım Fuarı’nda 100 Bin Fidan Dağıtıldı Urfa Tarım Fuarı’nda 100 Bin Fidan Dağıtıldı

        ­ Açık İhale Usulü,

        ­ Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü,

        ­ Pazarlık Usulüdür.

Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.

Kanunun 22‘nci maddesi ile öngörülen, Doğrudan Temin bir ihale usulü olmayıp, kanunda belirtilen işlerin ve eşik değerin altında kalan işlerdir.

Kanunun 62’nci maddesi (ı) bendinde; bu kanunun 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’nu aşamaz denilmektedir.

Açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırlar altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere ve gruplara bölünmek suretiyle, Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kurumların doğrudan temin yöntemini çok sık kullandıkları yönünde bilgiler ulaşmakta olup ihalelerde tercih edilecek birinci yöntem, Açık İhale usulüdür. Kanun yararının zaruri kıldığı istisnai durumlar hariç diğer yöntemler kullanılmayacaktır.

Mevzuat izin vermiş olsa dahi, zaruri durumlar müstesna doğrudan temin yöntemi ilk tercih olarak uygulanmamalıdır.

Kanunun belirlediği %10’luk sınır, işin kalemler, adet ve gruplara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemi tercih edilmeyecektir.

Kurum amirleri, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin gerekli dikkat ve özeni göstermeleri, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde işlemleri birebir takip ve kontrol etmeleri, mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususunda;

 Bilgilerini ve gereğini rica ederim."