Şanlıurfa Valiliği, tarımsal sulama ve tarımsal amaçlı yapılarda GES başvurularının başladığını duyurdu. İşte İstenen Şartlar ve Belgeler

TARIMSAL SULAMA VE TARIMSAL AMAÇLI YAPILARDA GES BAŞVURUSUNA YÖNELİK BASIN DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığının 16.06.2022 tarih, 5126571 sayılı, Tarımsal Arazilerin Korunması Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatına göre Marjinal, Mutlak, Özel Ürün, Dikili ve Sulu Tarım Alanlarında tarımsal sulama ve tarımsal amaçlı yapıların müştemilatına yönelik GES tesis taleplerinde; tarımsal sulama kuyusunda, DSİ Bölge Müdürlüğünce ruhsatlı olması, sulama kapasitesi alanın %1,5’unu geçmeyecek şekilde gerekli belgeler ile, tarımsal amaçlı yapılara yönelik tarımsal tesisin izinli olması (tarımsal amaçlı yapılarda ilgili kurum ve kuruluşlarca izinli olması) ve proje alanının %1,5’unu geçmeyecek şekilde, proje alanı içerisinde planlanması kaydıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru ile GES tesisinin kurulmasına yönelik işlemler değerlendirilecektir. 
    Bu kapsamda, çiftçi müracaat sahipleri Uygulama Talimatı gereği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunulmak üzere ekteki bilgilere göre belgelerin hazırlanarak müracaatların yapılması hususu;
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                              EK-1
TARIMSAL SULAMADA GES BAŞVURU ÖRNEK DİLEKÇESİ
ŞANLIURFA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

    Şanlıurfa İli …………………. İlçesi …………… Mahallesinde adıma kayıtlı ……… Ada ………. Parselde bulunan kuyu’da tarımsal sulamada kullanılmak üzere ekli krokide A harfi ile gösterilen ……………… m2 alanda GES kurmak istiyorum.
    Gereğini arz ederim.

                                                                                                                                     Tarih
                                                                                                                                     Adı Soyadı
                                                                                                                                             İmza

EKLERİ:
1-Kimlik fotokopisi.
2-Tapu fotokopisi.
3-Koordinatlı kroki. (sulama alanı %1,5 geçmeyecek)
4-D.S.İ Bölge Müdürlüğü kuyunun sulayacağı alan miktarını içeren kuyu ruhsat onayı.
5-Noter taahhütname belgesi.
6-Etüt ücreti ödeme dekontu.

ADRES:
BAŞVURU EKLERİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER
    1- D.S.İ Bölge Müdürlüğünce kuyunun ruhsatlı olduğuna dair yazısı ve kuyunun sulayacağı alan miktarı. ( dekar)
    2- Noter tasdikli taahhütname belgesi.
    3- Koordinatlı krokide belirtilen D.S.İ Bölge Müdürlüğünce onaylı sulama alanı miktarının %1,5 geçmeyecek alana dair Ziraat Bankası TR06 0001 0002 5300 0010 0058 68 İban hesabına yatırılması. 
Açıklama kısmına İlçe adı, mahalle adı, parsel numarası ve etüt inceleme harcıdır ibaresinin yazılması. 
    Not: Bakanlıkça yayımlanan uygulama talimatı gereğince 10 Dekara kadar 1190,00 TL. Etüt ücreti miktarıdır.

NOTER TAAHHÜTNAMESİ

Tarımsal yapıların izinlendirilmesi aşamasında talep sahibinden alınacak noter taahhütnamesine olması gereken ifade aşağıda belirtilmiştir. 
“Tarımsal yapılar için kullanılacak tarımsal elektrik aboneliğinden yararlanılan elektriğin başka amaç için kullanılmayacağı, kullanılmasının tespitinde verilen iznin iptal edileceği, Tarımsal amaçlı yapıların müştemilatı ve/veya sulama sistemlerinde kullanılmak üzere güneş enerjisinden elektrik üreterek (GES) gelir elde etmek maksadıyla tarımsal üretimden vazgeçilmeyeceği, böyle bir durumun oluşması halinde üretilen elektriğin mahsuplaşmaya konu edilmeyerek YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağının kabul edildiğini, Bakanlıkça yapılan denetimler neticesinde 6 (altı) ay ve daha fazla süre üretimden vazgeçildiğinin veya amacı dışında kullanımın tespit edilmesi durumunda Bakanlıkça ilgili şebeke işletmecisi ve EPDK’ya bildirimde bulunularak (Bakanlık tarafından amaca yönelik çalışmaya yeniden başlanıldığının bildirilmesine kadar) üretilen elektrik mahsuplaşmaya konu edilmeyerek YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasını taahhüt ediyorum.” İfadesi bulunacaktır. 

Çayın Tadı Kaçtı! Gerçi Neyin Tadı Kaçmadı Ki Çayın Tadı Kaçtı! Gerçi Neyin Tadı Kaçmadı Ki

 EK-2

TARIMSAL AMAÇLI YAPILARDA
GES BAŞVURU ÖRNEK DİLEKÇESİ
ŞANLIURFA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

    Şanlıurfa İli …………………. İlçesi …………… Mahallesinde adıma kayıtlı ……… Ada ………. Parselde bulunan tarımsal amaçlı tesisimde (ahır, soğuk hava deposu v.b) ekli krokide A harfi ile gösterilen ……………… m2 alanda GES kurmak istiyorum.
    Gereğini arz ederim.
                                                                                                                                     Tarih
                                                                                                                                     Adı Soyadı
                                                                                                                                             İmza


EKLERİ:
1-Kimlik fotokopisi.
2-Tapu fotokopisi.
3-Koordinatlı kroki. (proje alanı %1,5’unu geçmeyecek)
4-Noter taahhütname belgesi.
5-Etüd ücreti ödeme dekontu.


ADRES:

BAŞVURU EKLERİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER
    
    1- Noter tasdikli taahhütname belgesi.
    2- Koordinatlı krokide belirtilen tarımsal amaçlı yapının %1,5’unu geçmeyecek alana dair etüd ücretinin Ziraat Bankası TR06 0001 0002 5300 0010 0058 68 İban hesabına yatırılması. 
Açıklama kısmına İlçe adı, mahalle adı, parsel numarası ve etüd inceleme harcıdır ibaresinin yazılması. 
    Not: Bakanlıkça yayımlanan uygulama talimatı gereğince 10 dekara kadar 1190,00 TL. etüd ücreti miktarıdır.

NOTER TAAHHÜTNAMESİ

Tarımsal yapıların izinlendirilmesi aşamasında talep sahibinden alınacak noter taahhütnamesine olması gereken ifade aşağıda belirtilmiştir. 
“tarımsal yapılar için kullanılacak tarımsal elektrik aboneliğinden yararlanılan elektriğin başka amaç için kullanılmayacağı, kullanılmasının tespitinde verilen iznin iptal edileceği, Tarımsal amaçlı yapıların müştemilatı ve/veya sulama sistemlerinde kullanılmak üzere güneş enerjisinden elektrik üreterek (GES) gelir elde etmek maksadıyla tarımsal üretimden vazgeçilmeyeceği, böyle bir durumun oluşması halinde üretilen elektriğin mahsuplaşmaya konu edilmeyerek YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağının kabul edildiğini, Bakanlıkça yapılan denetimler neticesinde 6 (altı) ay ve daha fazla süre üretimden vazgeçildiğinin veya amacı dışında kullanımın tespit edilmesi durumunda Bakanlıkça ilgili şebeke işletmecisi ve EPDK’ya bildirimde bulunularak (Bakanlık tarafından amaca yönelik çalışmaya yeniden başlanıldığının bildirilmesine kadar) üretilen elektrik mahsuplaşmaya konu edilmeyerek YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasını taahhüt ediyorum.” İfadesi bulunacaktır.