Şanlıurfa’nın tarihçi araştırmacı yazarı Avukat Müslüm Akalın, Urfa’nın 11 Nisan Kurtuluş günü kutlamalarının ne zaman başladığını kaleme aldı.

Gözden kaçırmayın

Şanlıurfalı ve Amerikalı Öğrencilerin Mektup Arkadaşlıkları Hala Sürüyor Şanlıurfalı ve Amerikalı Öğrencilerin Mektup Arkadaşlıkları Hala Sürüyor

Müslüm Akalın’in İşte O Yazısı;
Bugün Urfa’nın Kurtuluş Bayramı olarak kutlayacağımız 11 Nisan Günü’nün hangi tarihten itibaren bayram olarak kutlandığı pek bilinmez. Tarihi belgeler bugün 102. yıldönümünü kutladığımız Urfa’nın Kurtuluş günü olan 11 Nisan’ın, 95 yıldan beri bayram olarak kutlandığını gösteriyor:
Urfa’nın, daha sonraki yıllarda İl Genel Meclisi” olarak anılan “Vilâyet Umumi Meclisi” 5. Dönem, 4. Oturumunun yapıldığı 29 Ocak 1927 Cumartesi günü saat 14.00’de Vali Fuat Bey başkanlığında toplandı. Başkan oturumu açtı, eski zabıtlar Hacı Müslüm Bey (Alpan) tarafından okundu.
Başkan Vali Fuat Bey (Baturay) önceki zabıtlara itiraz olmadığını tespit ettikten sonra söz alarak:“Urfa kurtuluş gününün kutlanması için 11 Nisan gününün Kurtuluş Bayramı olarak kabulle durumu içişleri Bakanlığına bildirelim. Muvafık mı?“ diye önerisini açıkladı. Öneri “Muvafıktır” sesleriyle kabul edildi.
Durum İçişleri Bakanlığına bildirilmekle birlikte TBMM’ne de bir yazı yazıldı:
ANKARA’DA BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Urfa’mız, Ulu Gazimizin dehasından doğan ilhamlarla 11 Nisan 1920 tarihinde hâkimiyetine, hürriyetine, istiklâline kavuşmuş olduğundan Vilâyet Umumi Meclisi  11 Nisan gününün “Kurtuluş Günü” olarak kabulüne karar vermiştir.
Kararlaştırılan gündeyapılacak merasim ve tezahürata Büyük Millet Meclisinden bir muhterem heyetinkatılımının sağlanmasınıYüksek Başkanlığınızdan arz ve istirham ile hürmetlerimizi sunarız efendim.
Belediye Reisi            Urfa valisi
Ömer Nafi                 Fuat
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BAŞBAKANLIK YÜKSEK KATINA
Urfa’nın Millî Mücadele’de işgalden kurtulmayı başardığı 1920 senesi Nisan’ının 11. tarihî gününü kutlamak üzere aynı günün (Urfa Kurtuluş Bayramı) olarak kabulüne Vilayet Umumîsi Meclisince karar verildiği, söz konusu kararın bildirildiği arzolunur, efendim. 1 Mart 1927
Urfa Gazetesi 21 Şubat 1927
VİLAYET MECLİS-İ UMUMİSİ MÜZAKERATI
Beşinci devre-i içtimaiye, dördüncü celse: 29 kânunusani 927 Cumartesi saat: 14
Heyet
Reis: Vali Fuat Beyefendi
Aza-i mevcude: Aziz, Mustafa, Reşit, Hacı Müslim, Şeyho Ramazan Beyler. (Urfa) Siret, Hakkı, Abdulğafur beyler (Siverek) Hacı Rıfat, Çelebi, Ali beyler (Birecik) Abdurrahman, Muhammed Faik beyler (Suruç) Celal Nedim Bey (Viranşehir) Muhammed Emin Bey (Harran) Kasım Bey (Yaylak) Hasan Bey (Hilvan)’dan teşekkül etti.
Reis – Celseyi açıyorum. Zapt-ı sabık okunacak. (Zapt-ı sabık Hacı Müslim Bey tarafından okundu.)
Reis – zapt-ı sabık hakkında bir itirazınız var mı? (yoktur sesleri)
Urfa kurtuluş gününün tesidi için 11 Nisan gününün kurtuluş bayramı olarak kabul edildiğine dair dâhiliye vekâletine işar edilmesini ilave edelim. Muvafık mı?
(Muvafık sesleri) kabul edilmiştir.
Urfa Gazetesi  11 Nisan 1927
Kurtuluş bayramımıza iştirak etmek üzere bir heyet-i mebusenin intihabı hakkında büyük millet meclisi riyasetine çekilen telgraf suretidir.
ANKARA’DA BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE
Urfamız, ulu gazimizin dehasından doğan ilhamlarla 11 Nisan 1331 tarihinde hakimiyetine, hürriyetine, istiklaline kavuşmuş olduğundan meclis-i umumi-yi vilayet 11 Nisan gününün kurtuluş günü olarak kabulüne karar vermiştir.
Yevm-i mezkurde icrası mukarrer merasim ve tezahürata Büyük Millet Meclisinden bir heyet-i muhteremenin şeref-i iştirakini temin buyurmalarını zat-ı âli-i riyasetpenahilerinden arz ve istirham ile takdim-i tazimat ve ihtiramat eyleriz efendim.
Belediye reisi                Urfa Valisi
Ömer Nafi                      Fuat