CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu Katma Değer Vergisi Kanununda ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, toplumun gıda güvenliğini sağlama noktasında ve insanların en temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacının karşılanmasında önemli yere sahip olan tarım sektörünün, devletler için kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı. Gerekçede, tarımsal faaliyetlerin doğa ve iklim koşullarına bağlı olması, dünyada artan çevresel sorunlar ve iklim değişikliği, doğal kaynakların kullanımı ile ilgili kısıtlar dikkate alındığında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin devletler için önemli bir sorun olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

Çiftçi, Araç Gereci Yenileyemiyor

Tanal’ın hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve tarımsal arz güvenliğinin sağlanması noktasında, ülkelerin birçok önlem aldığının, çeşitli vergi istisnaları ve tarımsal destek ödemeleri gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

Ülkelerin bir yandan sanayilerini geliştirme ve kalkınma çabalarını sürdürürken, diğer yandan kalkınma politikaları kapsamında tarım sektörlerini modernleştirmek ve desteklemek için büyük çaba içinde olduklarının belirtildiği teklifin gerekçesinde, “Bu doğrultuda tarımın modernizasyonu aşamasında tarımsal araç ve gereçlerin teminine yönelik getirilen vergi istisnaları, çeşitli destek ödemeleri büyük önem arz etmektedir. Zira tarımın gelişmesi ve dolayısıyla ekonomik kalkınmanın sağlanması için tarımın modern araç gereçlerle gerçekleştirilmesi şarttır. Ülkemizdeki ekonomik konjonktürün tarımsal araç gereç teminine yönelik çok fazla olumsuz etkisi bulunmaktadır. Çiftçilerimiz, çağın gerisinde kalmış eksik ve yetersiz tarımsal araç ve gereçlerle üretimi sürdürmek zorunda bırakılmakta, üretimin etkinliği ve verimliliği bu sebeple olumsuz yönde etkilenmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Başkan Kuş, Tiyatroda Öğrencilerle Buluştu Başkan Kuş, Tiyatroda Öğrencilerle Buluştu

Çiftçiyi Desteklemek Devletin Görevi

Sosyal devlet anlayışının, “herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi” sağlamayı amaç edinen bir anlayış olduğunun dile getirildiği gerekçede, söz konusu kanun teklifiyle birlikte sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak tarım sektöründe çalışan çiftçiler için tarımsal araç gereç temini noktasında Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi istisnaları getirilerek çiftçilere yönelik fırsat eşitliğinin sağlanmasının gerçekleştirileceği vurgulandı.

Kanun teklifinin gerekçesinde, Anayasanın “Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” başlıklı 45. maddesinin devlete, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırma sorumluluğu yüklediği kaydedildi.

Gerekçede, çiftçilerin tarım araç gereçlerine yönelik KDV ve ÖTV vergisi istisnası gerçekleştirilerek, tarım sektöründe çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğinin altı çizildi.