Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Şanlıurfa’nın Bozova ve Haliliye ilçelerinde bulunan iki bölge sit alanı ilan edildi. Kararlar kapsamında Şanlıurfa’nın Haliliye ve Bozova ilçesinde bulunan 2 bölge sit alanı olarak ilan edildi.

Resmi Gazetede yer alan kararda şu ibarelere yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIĞINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 25.11.2022-396 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No: 25.11.2022-7687 $ANL1URFA Dosya No: 63.03.545

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Çocuklarla Masa Tenisi Oynadı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Çocuklarla Masa Tenisi Oynadı

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kabacık Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait 454 no’lu parsel, özel mülkiyete ait 113 ada 6 ve 7 no’lu parseller ile tapulama harici alan içerisinde tespit edilen kültür varlıklarının 2863 sayılı Yasa Kapsamında tesellim ilişkin 27.09.2022 tarihli başvuru, Şanlıurfa valiliği Il Tarım ve Orman Müdürlüğünün 17.10.2022 tarih ve 7369601 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve 2022403070 sayılı, Şanlıurfa Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının 27.10.2022 tarih ve 57443 sayılı, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünün 07.11.2022 tarih ve 6197231 sayılı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 08.11.2022 tarih ve 142765 sayılı, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği II Müdürlüğünün 09.11.2022 tarih ve 4983412 sayılı, Bozova Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.11.2022 tarih ve 3729 sayılı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü GAP 15. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, izleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğünün 23.11.2022 tarih ve 2864554 sayılı kurum görüş yazıları ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2022 tarih ve 1729139 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, hazırlanan öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kabacık Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait 454 no’lu parsel, özel mülkiyete ait 113 ada 6 ve 7 no’lu parseller ile tapulama harici alan içerisinde tespit edilen "Kabacık, ikincikaz Nekropolü" olarak adlandırılan alanın, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/5000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sil alanı olarak tesciline ve hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Sit alanı bölgesinde kadastro müdürlüğünce tespiti yapılan parsellerin tapu müdürlüğüne iletilerek tapu müdürlüğünce tamamı I. derece arkeolojik sit alanı sınırlan içerisinde yer alan parsellerin tapu kat/günün bayanlar hanesine "1. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır" bir kısmı 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan parsellerin tapu kütüğünün bayanlar hanesine "Bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır"  şerhlerinin konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: Kabacık, İkincikaz Nekropolü, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlan: Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit olanıdır. 2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak ah yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 4. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer. Kum, maden vb. ocakları açamaz. Toprak cüruf çöp. Sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 25.11.2022- 396 Toplantı Veri Karar Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2022 - 7690 ŞANLIURFA Dosya No : 63.12.1092

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı Mahallesinde, mülkiyeti hazineye ait 106 ada 4 no’lu panel ve 108 ada 2 no’lu parselde yer alan Cin Boğazı (Faktel Cünun) Neolitik İstasyonu’nun 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Müze Müdürlüğünün 07.09.2022 tarih ve 2889509 sayılı yazısı ve eki 07.09.2022 tarihli Şanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporu, Şanlıurfa Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının 30.09.2022 tarih ve 54507 sayılı, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği il Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nün 04.10.2022 tarih ve 4704054 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 10.10.2022 tarih ve 2022372418 sayılı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün 11.10.2022 tarih ve 959883 sayılı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 19.10.2022 tarih ve 138419 sayılı, Haliliye Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün  17.10.2022 tarih ve 31704 sayılı kurum görüş yazıları, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.11.2022 tarihli ve 1732544 sayılı raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı Mahallesinde, mülkiyeti hazineye ait 106 ada 4 no’lu panel ve 108 ada 2 no’lu parselde yer alan Cin Boğazı (Faktel Cünun) Neolitik İstasyonu'nun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Tapu müdürlüğünce 106 ada 4 no’lu panel ve 108 ada 2 no’lu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine -13ır Kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır" şerhinin konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: Cin Boğazı (Faktel Cünun) Neolitik İstasyonu I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının: 1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit olanıdır. 2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir. 4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz, ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum. Maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf çöp. Sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.